બીજાઓ ઉપર દયા કરો

જેમના હ્રદયમાં દયા છે તેઓ અંધકારમાં નહીં ભટકે. તેથી હે આંખોવાળાઓ, તમારા દિલમાં દયાનો ભાવ જગાડો. બીજાઓની સાથે દયાપૂર્ણ વ્યવહાર કરો.

યુગ ઋષિ ની અભિલાષા
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 25 January 2020
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.